Jaarrekeningen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële toestand van een bedrijf, vereniging, stichting of instelling. De jaarrekening bestaat normaliter uit een balans, een resultatenrekening (ook wel winst- en verliesrekening genoemd) over het afgelopen boekjaar, een toelichting op beiden, een kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring.

In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt is niet ieder bedrijf verplicht om een jaarrekening op te stellen. Wel is ieder bedrijf verplicht om de administratie op een dusdanige manier in te richten en bij te houden dat op ieder moment de fiscale verplichtingen uit die administratie blijken. De wet verplicht uitsluitend bepaalde rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V.’s, N.V.’s en coöperaties) om ieder boekjaar een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht, vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dient er voor dat de financiële gegevens beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Door de publicatieplicht bestaat voor de genoemde groep rechtspersonen derhalve wel een verplichting tot het opstellen van een jaarrekening per boekjaar.

Menig ondernemer die niet valt onder de publicatieplicht en die niet om een andere reden een jaarrekening nodig heeft (bijvoorbeeld voor de bank of voor investeerders) zou kunnen volstaan met het meezenden van een “Winstaangifte” als bijlage bij de verplichte jaarlijkse elektronische aangifte voor de inkomstenbelasting. De vorm en inhoud van deze Winstaangifte is door de Belastingdienst vastgesteld en komt voor een flink stuk overeen met de in het MKB gebruikelijke jaarrekening.

Voor veel ondernemers is het wel verstandig om een jaarrekening op te laten stellen, aangezien deze overzichtelijke informatie verstrekt en de ondernemer hierdoor meer inzicht zal hebben in de financiële gang van zaken van zijn bedrijf.

Neem contact op

Contact

Ons kantoor bevindt zich hier. Kom een keer langs voor een goed gesprek en heerlijke koffie!

Locatie:

Westringdijk 32, 2913 LK Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon:

+31 (0)180 314 990